Estatuts del Quart d'Ordino

Home > Estatuts del Quart d'Ordino

Article 1

Per ésser component de l’Hble. Quart cal omplir els requisits següents:

  • Nacionalitat andorrana
  • Tenir majoria d’edat
  • Esser fill del poble i residir en el territori del Quart d’Ordino

Article 2

Podran també formar part del Quart les persones que no essent naturals del poble, justifiquin al menys dos anys interromputs de residència al mateix, ostentin la nacionalitat andorrana, i siguin majors d’edat.

Article 3

Formaran part de l’Hble. Quart, a raó d’un representant per llar constituïda, totes aquelles persones que reuneixin els requisits expressats en l’article 1. i 2. i en manisfestin el desig.

Hble. Quart

Article 4

Forma de participació:

  • Un representant per cada llar constituïda (Foc i lloc).
  • Cada component en les reunions sols representa un vot, el seu; (no pot fer cúmul de representacions).
  • Ningú no pot delegar a un altre component, tampoc no pot fer a un ascendent o descendent, la seva representació. (representació física o delegada).

Article 5

Cada dos anys i amb anterioritat a la renovació de la Junta d’administració, la Junta en funcions considerarà l’existència de families no representades; sotmesa la llista corresponent a l’Hble. Quart, aquest conformarà el dret a la representació a les persones que l’integrin.

Conformada la representació, s’enviarà una convocatòria al cap de família de la llar reconeguda com cumplint els requisits exigits.

Article 6

Rebuda la convocatòria, el cap de casa o de família, acceptarà personalment el convit, o delegarà la representació de la Casa o Família per escrit, a un membre del seu Foc i Lloc.

Article 7

Tota persona podrà acceptar de participar o no a l’administració del Quart. En el cas d’invocar un motiu a considerar, dita persona serà convidada novament pel Consell de les Talles anterior a la renovació de la Junta d’Administració. Però en el cas de no contestar a la convocatòria de l’Hble. Quart, i de no al.legar cap motiu raonat, no tornarà a ésser convidat, ni podrà delegar ningú de la seva llar, fins que s’hagi esgotat un cicle complert de participació dels membres de l’Hble. Quart a la Junta d’Administració, ço és, que tots els membres que formaven part de l’Hble. Quart en el moment en que renuncià a formar part del mateix, hagin format part de dita Junta d’Administració.

Article 8

Tota persona que no es presenciarà el dia del Consell de les Talles, o que no explicarà per escrit o verbalment -prop del Llevador el motiu de la no assistència, no es considerarà com essent component de l’Hble. Quart, i no tornarà a ésser convidat fins que s’hagi esgotat un cicle complert de participació dels membres de l’Hble. Quart a la Junta d’Administració.
Tota representació tant directa, (cap del Foc i Lloc), com delegada pel Cap de Casa o Família, serà per escrit i avalada obligatòriament per la signatura del Cap de Casa o de Família, i a més a més en cas de delegació, pel delegat.

Article 9

En el cas de baixa “natural” per llarga malaltia o per “mortis causam”, l’Hble. Quart demanarà la substitució del afectat component segons el modus emparat per la Corporació, però aquesta vegada durant l’any en curs.

Article 10

En el cas d’una demissió que no es digui els motius expressats en l’article 9., però que sigui provocada per un motiu justificat, a criteri de l’Hble.Quart, aquest demanarà la substitució de l’afectat component, segons lo estipulat en l’article 5.

Article 11

Cada dos anys en el Consell de les Talles, s’eligirà la Junta d’Administració, que s’encarregarà de la gestió dels assumptes de l’Hble. Quart durant els dos anys a venir.

La Junta d’Administració serà composada de sis (6) membres.

Per a nomenar els components de la Junta d’Administració es procedirà de la forma següent:

  • La primera vegada, en el Consell de les Talles, seran col.locades dintre una urna, unes paperetes amb els noms dels membres que componen l’Hble. Quart.
  • D’aquesta urna seran retirades sis (6) paperetes; els membres quins noms figurin en les mateixes constituïran la Junta d’Adminstració del Quart per els dos anys a venir.
  • Als dos anys, en el Consell de les Talles, seran col.locades a l’urna, unes paperetes amb els noms dels membres que componen l’Hble. Quart, exceptant els sis (6) membres de la Junta quin mandat han finit, procedint tot seguit a retirar de l’urna les sis (6) paperetes que designaran els membres de la pròxima Junta, i així successivament cada dos anys, deixant d’introduïr a l’urna les paperetes amb els noms dels membres de les Juntes anteriors, fins a esgotar un cicle de representació.
  • En el supòsit que després de la designació de varies Juntes, quedés un nombre de membres de l’Hble. Quart que no hagués format part de cap Junta en nombre inferior a sis (6), aquests passarien a formar part automàticament de la Junta posterior, i es sortejaria els noms dels membres que calgués per arribar a aquest nombre de sis (6) entre els demés membres de l’Hble. Quart.

Article 12

El càrrec de component de la Junta d’Administració serà obligatori per a tots els membres de l’Hble. Quart, a excepció dels membres que ostentin el càrrec de Cònsols de la Parròquia o de Consellers Generals, o altre càrrec públic que per la seva naturalesa imposi unes normes de prudència particulars.

Els membres de l’Hble. Quart quina edat sobrepassi els seixanta (60) anys, tampoc podran ésser obligats a formar part de la Junta d’Administració. En tot cas, aquests membres, hauran de manifestar la seva disponibilitat o no per formar part de la Junta d’Administració amb anterioritat a la constitució de la mateixa.

Així mateix, l’Hble. Quart podrà considerar el dret a formar part de l’Hble. Quart a aquelles persones que tot i reunit els requisits exigits, es trobin en una situació que a criteri del Quart justifiqui la no obligatorietat de participar a la Junta d’Administració.

Article 13

La Junta d’Administració del Quart escollirà de entre els seus membres un primer Llevador i un segon Llevador.

Les propostes de nomenament de primer i segon Llevador es podran fer prèvia presentació de candidatura i en aquest cas es proposaran a tals càrrecs, per primera vegada, les persones que gaudeixin de la confiança de almenys la meitat més un dels membres de la Junta , (podent comptabilitzar el candidat el vot propi).

Per les propostes de Llevadors a les futures Juntes, aquestes es faran en el decurs d’una reunió amb presència de l’Hble.

Sr. Llevador sortint que gaudirà del dret de vot en cas d’empat.

En tot cas, tant el primer com el segon Llevador hauran d’ésser confirmats per l’Assemblea Plenària de l’Hble. Quart, al més tardar quinze (15) dies després de la seva designació.

Article 14

La Junta procedirà a designar un secretari d’entre els seus membres, o bé proposarà a l’Hble. Quart la designació d’un secretari exterior a la Junta; en aquest cas la persona que es designi deurà ostentar la nacionalitat andorrana, i serà escollit de preferència entre els membres de l’Hble. Quart.

Article 15

Nomenats els dos Llevadors i designat el secretari de la Junta, aquesta es reunirà en un plaç no superior a quinze (15) dies amb la Junta anterior, per a debatre sobre la situació de la Corporació, devent tot seguit elaborar el programa de treballs a proposar a l’Hble. Quart. En dit programa es podran planificar treballs a executar en un (1) o dos (2) anys.

La Junta podrà proposar al terme d’un (1) any de mandat, en funció de les necessitats del poble, la modificació o l’ampliació del programa de treballs inicial.

Article 16

Les convocatòries de l’Hble. Quart per part de l’Hble. Sr. Llevador hauran d’ésser fetes totes elles amb un mínim de vuit (8) dies d’antelació.

Article 17

Serà obligació de l’Hble. Sr. Llevador o en el seu defecte de l’Hble. Sr. Llevador Menor, convocar el més tard durant la primera quinzena de Gener de cada any el Consell de les Talles, i presentar en el decurs del mateix els comptes de l’any transcorregut segons l’us i costum.

DISPOSICIONS TRANSITORIES:

Hble. Quart

1.- Serà obligació de la Junta d’Administració, informar l’Hble. Quart, convocant el mateix quantes vegades o consideri necessàri de l’evolució del programa de treball que hagi estat aprovat, o de tots aquells assumptes que per la seva naturalesa es considerin d’interés general, no podent en aquest cas la Junta d’Administració prendre cap acord, devent ésser, l’Assemblea Plenària del Quart la que es defineixi.

2.- L’Hble. Quart es reunirà a demanda escrita presentada a l’Hble. Sr. Llevador per un mínim d’un vint-i-cinc per cent (25%) dels seus components. Aquestes reunions extraordinàries seran convocades pel primer Llevador, o en el seu defecte pel segon Llevador, al més tardar trenta (30) dies després de la recepció de la demanda.

3.- Deurà la primera Junta d’Administració sotmetre a l’Hble. Quart l’aprovació d’un Reglament intern de Funcionament de la Corporació.

Ordino, 15 de maig de 1985.
DISPOSICIÓ FINAL

Hble. Quart

QUART D’ORDINO
(Preàmbul dels Estatuts)

El Quart d’Ordino és l’Assemblea Administrativa representativa del poble d’Ordino, d’acord amb els actes que el regulen des de la seva secular creació.

L’Hble. Quart d’Ordino exerceix funcions legislatives com administratives en l’àmbit de les seves competències, aprova un pressupost i gaudeix de les competències atribuïdes per les disposicions legals vigents.

L’Hble. Quart gaudeix d’autonomia organitzativa, funcional, financera, administrativa i disciplinaria.

DISPOSICIÓ FINAL ALS ESTATUTS

Els Usos i Costums dins el terme del Quart d’Ordino i les disposicions anteriors en la matèria tenen caràcter supletori dels presents Estatuts en tot allò que no el contradiguin.

Acord del 27 d’abril de 1988.